BOOK NOW

long beach pavilionspecial offers


The fully-staffed Long Beach Pavilion & Luxury Villa is perfect for families or groups of friends and has all the amenities you could ask for in a luxury villa.

เราเที่ยวด้วยกัน

เราเที่ยวด้วยกัน

Booking period: July 1 - October 24, 2022
Stay Period: July 08 - October 31, 2022

  • 1. เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิ์ครบถ้วน และเป็นไปตามนโยบายของโครงการ กรุณาใส่เลขบัตรประชาชน 4 ตัวท้ายลงในช่องคำขอพิเศษ ก่อนกดยืนยันการจองทุกครั้ง
  • 2. แพ็คเกจนี้ร่วมรายการ การสนับสนุนของรัฐบาล
  • 3. สามารถชำระเงินได้ที่ App เป๋าตังของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
  • 4. กระทรวงการคลังจะโอนจ่ายเงินสนับสนุนให้กับโรงแรมในอัตรา 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน
  • 5. ช่วงเวลาการจอง 6:00 - 21:00 น.
Free Cancellation 35%

Best Flexible Rate

Book now until : 31 Oct 2021
Stay period starts from : Now - 31 Oct 2021

Early Booking 30 Days

Pay Now Save More

Book now until : 31 Oct 2021
Stay period starts from : Now - 31 Oct 2021